Mělčany

 

 

Blahoslavená Panno Maria,Královno Nanebevzatá,

oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme !

 

     V místě, kde dnes stojí mělčanská kaple, bývala na vyvýšeném místě jen stará zvonička, která už dosluhovala. Dne 9. května 1867 o půl druhé odpoledne byl proto posvěcen základní kámen na novou zvoničku. Ta byla skutečně postavena a 8. září 1868 slavnostně vysvěcena. Byl v ní obraz sv. Floriána, který dnes visí v kapli. (Před vchodem do mělčanské kaple stojí dnes, zřejmě také z té doby, starý, kamenný kříž, který rovněž nese letopočet 1868). Nová zvonička však sloužila pouze asi dva roky a musela být zbourána, aby udělala místo nové kapli. Došlo k tomu následovně:

 

            Mělčanský občan Matouš Šimbera z č. 32, narozený 14. září r. 1806, vystudoval na kněze, byl vysvěcen v Olomouci 24. 8. 1831 (brněnský biskupský stolec byl po smrti posledního biskupa v té době ještě neobsazen). Pro velký počet kněží v té době P. Šimbera pracoval na různých místech po 19 let jen jako kaplan. Potom byl 10 a půl roku lokalistou ve Střížově u Jihlavy. (Lokalista byl pomocný kněz, který spravoval jen určitou část farnosti, ve které trvale bydlel). Dne 25. března 1861 stal se farářem v Červené Lhotě v okrese Třebíč, kde 1. února 1878 zemřel a byl tam také pochován. Předtím v r. 1868 (to měl 62 let) mu obecní zastupitelstvo v Mělčanech udělilo jako váženému rodákovi čestné občanství. Při této příležitosti slíbil, že pro Mělčany "nějakou kapli vystavěti nechá." Odporučil na ni 13.900 zlatých a nařídil, aby se na ni nechaly vyhotovit plány. Tato práce byla zadána staviteli Mátlovi z Rajhradu. Kaple ve vypracovaném projektu se však zdála být mělčanským občanům malá, rozhodli se proto, že jejich kostelíček musí být větší a na tento účel bylo vybráno dalších 700 zl. Vedení stavby nové kaple bylo svěřeno zednickému polírovi p. Knittlovi z Dolních Kounic. Ve skutečnosti pak pověření mělčanští občané přivezli ze záložny v Třebíči, kde měl P. Matouš Šimbera peníze uloženy, 20.000 zl. na kapli a ještě 13.000 zl. také na případnou novou faru v Mělčanech, která se však nikdy nerealizovala a peníze byly později použity na zakoupení menších, píšťalových, jednomanuálových varhan a taktéž na kapli a na její opravy. Z počátku bylo uvažováno o možnosti zakoupení volného, řadového domku na faru v blízkosti kaple, který by byl vhodně upraven, bylo však od toho upuštěno zřejmě pro malý počet obyvatel obce, též pro nastávající, již se projevující úbytek kněží (na poč. 20. století), i pro chybějící hospodářské zabezpečení, které by bylo nezbytné pro případné zřízení nové fary.

            Dne 6. září 1869 vyšel od školy průvod dětí na místo, kde měla být postavena nová kaple a tam kounický farář P. Pavel Juřena posvětil základní kámen pro kapli, do něhož byla vložena schránka s pamětní listinou, kterou vyhotovil p. učitel Lichteneger. Do schránky byly přiloženy též výtisky současných novin Moravská orlice a několik mincí. Ještě v témže roce se začaly budovat základy a svážet stavební materiál. Ve stavbě bylo pak pokračováno na jaře 1870. Ze záložny v Třebíči byly přivezeny peníze, darované P. Matoušem Šimberou ve výše uvedeném obnosu. V roce 1872 byla stavba mělčanské kaple dokončena.

 

            Aby bylo učiněno zadost právním předpisům, týkajícím se vybavení a zajištění údržby nové kaple v budoucnosti, byl mezi představenstvem obce Mělčany a kounickým farářem dne 7. února 1872 sepsán následující kolkovaný dokument:

 

                                                    Revers     

           

            kterým níže psaní představení a výborové ve jménu celé obce Mělčan se pravoplatně zavazujem do naší, novozřízené kaple, by v ní služby Boží konané býti mohly, altare portatile, kalich, mešní roucha a všeliké jiné, ku mši svaté potřebné věci, a ty samé, jakož také kapli z našeho jmění vždy v dobrém stavu udržeti.

            Tak též se zavazujem v čas potřeby pro kněze vždy slušnou příležitost objednati a doručiti jemu stipendium na mši svatou, né jak se obyčejně platí, nýbrž výnosnější, co odměnu za namáhavou cestu a ztrátu času.

            Za zevrubné plnění tohoto závazku ručíme naším veškerým movitým i nemovitým jměním, obzvlášť ale dává obec do zástavy radní dům čís. 17 v Mělčanech s pozemkami od 5 jiter 1522 čtver. metrů a svoluje, aby nadstojící závazky na těchto nemovitostech grunto- knihovně vtělené byly.

            K potvrzení toho naše a dvou svědků vlastnoruční podpisové.

 

            V Mělčanech, dne 7. února 1872.

                                  

                                          Razítko obce Mělčany

 

Ján Lichtenecker, svědek                    Franz Zoufalý, starosta

Tomáš Fiala, svědek                           Ondřej Ptáček, radní

                                                           Matěj Fiala, radní

                                                           František Zoufalý, výbor

                                                           František Škorpík, výbor

S nadřečenými výminkami                 František Hladký

souhlasí                                              Zelníček Martin

Pavel Juřena, farář                              Tomáš Dvořák

V Kounicích 7./2./ 1872                       František Polcar

                                                           Jakub Šimbera

 

číslo 7355

Tuto listinu schvaluje ze stanoviska dozorství nad jměním obecním moravský výbor zemský. V Brně, dne 4. května 1872.

Zemský hejtman Widmann.

 

            Dne 7. července 1872 byla v nové, mělčanské kapli sloužena první, slavná, zpívaná mše svatá, kterou sloužil a kapli vysvětil P. Karel Kandus, kanovník a děkan z Cvrčovic, kázání měl P. Method Halabala ze Syrovic (je pohřben v Rajhradě) a to za přítomnosti kněží a velkého počtu lidí z celého okolí. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Nanebevzaté. (Stalo se tak 78 let před vyhlášením tohoto dogmatu papežem Piem XII. v r. 1950)

 

 

Interiér kaple Panny Marie Nanebevzaté v Mělčanech

 

            Postupné vybavování nové mělčanské kaple bylo v kronice zaznamenáno jen neúplně, protože se toto období překrývalo s vrcholícími přípravami na stavbu nového farního kostela v Dolních Kounicích i s vlastní jeho výstavbou. Nelze se tomu ani divit, že nový farní kostel byl preferovanou akcí celé farnosti, která byla zajišťována zcela přednostně, takže ve farní kronice z této doby téměř žádné záznamy o mělčanské nové kapli ani nenajdeme. Dovybavení kaple si mělčanská obec zajišťovala v souladu s podepsaným reversem sama a zdá se, že i sepsání reversu bylo iniciováno farním úřadem v důsledku blížících se velkých starostí a nejistot s výstavbou nového velkého farního kostela v Dolních Kounicích a s jeho financováním.

 

            Nová kaple neměla sakristii, jen u vchodu měla vpravo malou komůrku pro jednu osobu. (Dnes je tam umístěna zpovědnice). Sakristie byla v dnešní podobě přistavěna až v r. 1926. Přístavbu sakristie provedl stav. Jungmann z Dol. Kounic. Původně byla také dvě okna za oltářem stejně vysoká, jako okna v bočních stěnách a ve všech oknech bylo jen bílé, nebarevné sklo. První dvě barevná okna byla pořízena až v r. 1927 za hlavní oltář, když předtím byla jejich výška zredukována do dnešní podoby a původní prostor pod nimi zazděn. Důvod už není znám. Cena těchto malých barevných oken byla 2000 Kč za kus. Barevná skla do čtyř vysokých bočních oken byla darována až v r. 1941, jejich cena byla 5000 K za kus. Hlavní oltářní obraz P. Marie Nanebevzaté vyhotovil akademický malíř J. Zelený z Rajhradu.Sošku P. Marie lurdské věnovala 1884 pí. Jenovéfa Beraitrová z Brna, roz. Škorpíková z Mělčan. Stála 50 zl. Za 50 let na to měla být v r. 1934 tato soška P.M. lurdské korunována, ale pro strašlivou povodeň dne 1. srpna 1934 a její následky se korunovace uskutečnila až o rok pozdějí  15. srpna 1935. Pozlacenou korunku s diamanty darovali František a Anastázie Baumgartnerovi. Stála 3000 Kč.

 

 

 

Koncert před kostelem v Mělčanech po poutní mši sv. v neděli 17. srpna 2008

 

            Obrazy křížové cesty z r. 1883 pocházejí z Inomostí v Tyrolích, rámy na ně zhotovil p. Lang z Dolních Kounic. V r. 1952 bylo k nim pořízeno el. osvětlení. Hlavní dvéře a dvéře na kůr byly až do r. 1949 původní, potom stolař p. Josef Šimbera vyrobil nové. Varhany za 700 zl. byly zbudovány už v r. 1877 a byly též uhrazeny z peněz, darovaných na kapli knězem a mělčanským rodákem P. Matoušem Šimberou.

           

 

 

Zvony, které byly pro mělčanskou kapli objednané v r. 1967 v NDR byly dodány v r.1972 , ale vysvětit je mohl děkan Vladimír Petrů a P.Vaněčka až 31. října 1982 a pak teprve směly být v kapli zavěšeny.